LPP w gronie liderów Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

6

LPP otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w drugiej edycji badania przeprowadzonegoprzez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau VeritasPolska. Analizie poddano informacje pochodzące z raportów rocznych 151 firm. Drugi w kolejności wynik gdańskiej spółki potwierdza istotną rolę świadomej polityki klimatycznej w strategii biznesowejfirmy.

Przeprowadzone po razu drugi w Polsce Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek ma na celu sprawdzenie świadomości dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Wyniki ogłaszane do publicznej wiadomości dostarczają inwestorom, klientom oraz wszystkim interesariuszom rzetelnych informacji na temat tego, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę te kwestie i w jakim stopniu uwzględniają je w procesach zarządzania.

W tegorocznej edycji badaniem objętych zostało 151 spółek, z których tylko sześć przekroczyło barierę 70 proc. możliwych do uzyskania punktów. Średnia dla wszystkich badanych wyniosła 1,87 pkt., a najwyżej oceniona spółka otrzymała 9,33 pkt. Chociaż zdaniem autorów badania wynikioznaczają wciąż niską świadomość klimatyczną wśród przedsiębiorstw, to zanotowano pewną poprawę w stosunku do ubiegłego roku. LPP z wynikiem 8,83 znalazło się na drugiej pozycji w ogólnejklasyfikacji sześciu spółek z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie.

– Bardzo cieszy nas wynik badania Świadomości Klimatycznej Spółek, jak i fakt, że LPP znalazło siętak wąskim gronie firm, których podejście do raportowania wpływu działalności biznesowej na otoczenie zyskało uznanie ekspertów. Publikując od trzech lat raporty uwzględniające daneniefinansowe staramy się transparentnie opisywać nasze przedsięwzięcia z zakresu ESG i mamy nadzieję, że stanowią one wiarygodne i przejrzyste źródło informacji o spółce oraz podejmowanychprzez nas działaniachCo roku zwiększamy liczbę danych dotyczących wyzwań klimatycznych, które są istotnym elementem naszych planów biznesowych. Pozycję lidera w kategorii „dobra konsumpcyjne” traktujemy jako szczególne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność, dlategozamierzamy konsekwentnie realizować kolejne zobowiązania podjęte w ramach strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Badanie realizowane jest zgodnie z metodologią opartą na analizie danych z raportówniefinansowych firm względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółekw odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych. LPP udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów w 8 kategoriach.

– Wyróżnienie tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie to dla nas potwierdzenie, że przyjęta przez LPP strategia zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko jest słusznym kierunkiem. To także olbrzymia motywacja do podejmowania dalszych działań. Szczególnie cieszy nas maksymalna nota przyznana w kryterium emisji gazów cieplarnianych. DlLPP ubiegły rok był bowiem rokiem bazowym,względem którego określiliśmy cele redukcji emisji CO2. Po raz pierwszy obliczyliśmy nasz ślad środowiskowy tak dokładnie, od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania, co jest jeszczerzadkością na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Osiągnięty w badaniu wynik potwierdza, żeprzejrzyste dane dotyczące emisji oraz stosowanie mierzalnych wskaźników czy przyjętych standardów kalkulacji, stają się coraz częściej istotnym elementem oceny działalności każdej firmy – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Zdaniem Michała Stalmacha, Starszego Konsultanta ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau VeritasPolska, LPP to przykład firmy, która bardzo świadomie realizuje działania na rzecz ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko, dając temu wyraz również w swoich raportachniefinansowych. – Na uwagę zasługuje fakt, że w tak kluczowym kryterium, jak emisje gazów cieplarnianych, firma podjęła się policzenia swojego śladu węglowego nie tylko we własnych obiektach tj. biura, magazyny czy salony sprzedaży, ale dokonała analizy wielkości emisji w całym łańcuchu wartości – komentuje Michał Stalmach. – Ogłoszona przez LPP w ubiegłym roku strategia zrównoważonego rozwoju, zakładająca redukcję emisji o 15 proc. do 2025 roku w zakresie 1 i 2 orazrealizację działań mających na celu redukcję emisji u dostawców poprzez zwiększenie liczby produktów z linii Eco Aware oraz wdrożenie programu Eco Aware Production, potwierdza, że są to świadome i realne zobowiązania, których realizację spółka prezentuje w swoich raportach w sposóbtransparentny – dodaje.

>>> Przeczytaj również: Kolejne zmiany CSRowe w grupie CCC. DeeZee wprowadza e-paragony, e-faktury i opakowania eko