Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  

FASHIONBIZNES.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy Fashion Biznes dostępny pod adresem internetowym www.fashionbiznes.pl prowadzony jest przez firmę Besim Fashion & Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-293-18-41, numer REGON
  523702289 (zwaną dalej „FaBiz”) wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 2. Użytkownicy mogą skontaktować ze usługodawcą za pośrednictwem:

Tel.: 696-833-803;

e-mail: [email protected];

listownie Besim Fashion & Media Sp. z o.o.00-710 Warszawa ul. Ludwika Idzikowskiego 16

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Korzystanie ze Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. DEFINICJE 
 1. Serwis – serwis internetowy Fashion Biznes Usługodawcy dostępny pod adresem: fashionbiznes.pl.
  1. NIP 525-293-18-41, numer REGON 523702289 Usługodawca- podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Besim Fashion & Media Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Serwisu w jakikolwiek sposób, 
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło, 
 7. Formularz ogłoszenia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia,
 8. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 9. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkowników, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu, 
 10. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.
 11. Netykieta – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane przez innych Użytkowników jako nieuczciwe lub naganne. Usługodawca dokonuje samodzielnej oceny czy doszło do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji określonych w Regulaminie.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
 1. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi:
  1. Konta Użytkowników:
   1. Konta Ogłoszeniodawców,
   2. Konta Osób poszukujących pracę;
  2. Publikacja i Utrzymywanie Ogłoszeń o Pracę;
  3. Newsletter – przesyłanie informacji marketingowych i nowości w Serwisie;
  4. Opiniowanie podmiotów w branży Fashion;
  5. Kontakt z Użytkownikami;
  6. Aktualności i artykuły w branży Fashion.
 2. Umowę o Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz zostały potwierdzone przez Administratora;
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
  1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, poprzez wysłanie żądanie usunięcie konta z panelu Użytkownika;
  2. z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin;
  3. poprzez wycofanie zgody przez Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych lub inne przetwarzanie danych, którego Administrator dokonuje w oparciu o zgodę Uczestnika (poprzez kliknięcie opcji „unsubscribe”)
  4. w przypadku konta Uczestnika nielogującego się w okresie ostatnich 12 miesięcy;
 1. PŁATNOŚCI
 1. Płatność za zamieszczenie ogłoszeń i wizytówki oraz za inne funkcjonalności Serwisu dokonuje się zgodnie aktualną instrukcją podaną na stronie Cennik / Płatności w Serwisie.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 3. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji automatycznie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Serwis informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektroniczne o zmianie statusu zamówienia.
 4. Dla kupującego Usługi w Serwisie wiążące są informacje zawarte w cenniku w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób publikacji.
 5. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu potwierdzenia relaziacji. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi. 
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika zwrotnej wiadomości e-mail Usługodawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Usługi.
 8. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, powinien on niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Użytkownika  i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. 10.Usługodawca umożliwia skorzystanie z szybkich płatności z wykorzystaniem podmiotu PayU obsługiwane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 11. Usługodawca wystawia faktury i rachunki we wsparciu Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP 5213704420.
 1. REJESTRACJA KONTA
 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości, 
  2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie.
 1. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i zakończenie świadczenia usługi drogą elektroniczną. 
 3. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
 1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
 2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
 3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
 4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
 5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
 1. SERWIS OGŁOSZENIOWY
 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia platformę do zamieszczania ogłoszeń, w szczególności dotyczących ofert pracy skierowanych do osób w branży mody.
 2. Ogłoszenie w serwisie może zostać zamieszczone przez zarejestrowanych Użytkowników (Ogłoszeniodawcy). Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość przeglądania i edytowanie swojej listy ogłoszeń, edycję profilu Użytkownika.
 3. Użytkownicy dodający ogłoszenia zobowiązani są do zamieszczenia ich w odpowiedniej kategorii. W przypadku dodania ogłoszenia do złej kategorii, administrator ma prawo przenieść je do prawidłowej.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie, chyba, że Usługodawca przed zamieszczeniem ogłoszenia zamieści informację przeciwną wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów.
 5. Użytkownik może wykupić dwa rodzaje ogłoszeń wyróżnionych:
  1. ogłoszenie typu “STANDARD” w ramach którego użytkownik otrzymuje:
   1. Publikacje ogłoszenie w Serwisie przez okres 2 tygodni,
   2. Wpis dotyczący najnowszych ofert pracy na IGstories,
  2. ogłoszenie typu “PREMIUM”:
   1. Publikacje ogłoszenie w Serwisie przez okres 4 tygodni,
   2. Wpis dotyczący najnowszych ofert pracy na Facebooku,
   3. Ogłoszenie w cotygodniowym newsletterze,
   4. Relacja na Instagramie oraz wyróżniona relacja w zakładce „Oferty pracy”
   5. Post w grupie „Praca w branży modowej”
 6. 17.Użytkownik może wykupić w Serwisie prezentującej jego firmę, jako miejsce pracy, które możemy polecić naszym czytelnikom (koszt zgodnie z cennikeim) lub szerszej współpracy reklamowej oraz publikacji ofert pracy na stronie FashionBiznes.pl. 
 7. 18.Ogłoszenia nie związane z tematyką serwisu i/lub łamiące którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. Dotyczy to również ogłoszeń płatnych (“Wyróżnionych”) – w przypadku ich usunięcia przez administratora, użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów wykupienia wyróżnienia. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed dodaniem ogłoszenia Wyróżnionego sugerujemy kontakt z administracją ([email protected]), jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności ogłoszenia z regulaminem.
 8. 19.Usługodawca może w szczególności usunąć ogłoszenia, które:
  1. łamią zasady określone w niniejszym Regulaminie,
  2. zawierają treści naruszające prawa osób trzecich a zamieszczone są bez ich zgody,
  3. są oczywiście niezgodne z polskim prawem,
  4. są niezgodne netykietą,
  5. podają fałszywe lub mylące informacje,
  6. są nieopłaconą reklamą, spamem, zawierających linki do zainfekowanych stron itp,
 9. Usługodawca nie przetwarza żadnych danych osobowych kandydatów korzystających z zamieszczonych ogłoszeń.
 10. Użytkownicy zamawiający usługę wyróżnienia ogłoszenia informowani są o utracie przez nich prawa do odstąpienia od umowy pod warunkiem wyrażenia zgody na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę.
 1. KONTO POSZUKUJĄCYCH PRACĘ
 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia platformę subskrypcji ogłoszeń dotyczących ofert pracy skierowanych do osób w branży mody.
 2. Subsykrypcja Ogłoszeń odbywa się poprzez założenie Konta Poszukującego Pracę i zaznaczenie odpowiednich kategorii interesujących ogłoszeń. 
 3. Gdy w Serwisie zostanie zamieszczone ogłoszenie w zasubsrybowanej kategorii Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkowników poprzez wysłanie e-maila na adres podany przy rejestracji Konta.
 4. Użytkownicy mają możliwość przeglądania i edytowanie swojej listy subskrypcji, edycję profilu Użytkownika.
 1. NEWSLETTER
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom automatyczną subskrypcje aktualności zamieszczanych w Serwisie oraz otrzymywanie informacji marketingowych – newsletter.
 2. Korzystanie z Newsletter’u wymaga podania adresu e-mail i potwierdzenia subskrypcji klikając w link w przesłanym e-mailu.
 3. Aby zakończyć subskrypcję Newsletter’u należy kliknąć w opcję „unsubscribe” w każdej wiadomości przesłanej przez Newsletter.
 1. OPINIE O PRZEDSIĘBIORCACH W BRANŻY RECENZJE I OPINIE O PRODUKTACH
 1. Użytkownicy mają prawo dodawania anonimowych opinii o przedsiębiorcach w branży Fashion.
 2. Dodając opinię Użytkownik zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu, a w szczególności do regulacji niniejszego rozdziału.
 3. Zamieszczane opinie mogą być moderowane przed opublikowaniem przez Sprzedawcę.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
 1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
 2. naruszają prawa osób trzecich,
 3. naruszają prawa autorskie,
 4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
 5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
 6. nawołują do aktów przemocy,
 7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
 8. promują inne strony internetowe,
 9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
 10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
 11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 1. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując opinie, w których zawarte są  treści objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. REKLAMACJA USŁUG SERWISU 
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 2. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
 1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
 2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
 3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
 4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 1. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 2. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
 1. pisemnie na adres reklamującego,
 2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 3. drogą telefoniczną.
 4. Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Usługodawcą.
 3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
 1. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do uczestnictwa w pozasądowych (alternatywnych) metodach rozwiązywania sporów.
 2. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia. 
 3. O wyrażeniu zgody lub odmowie wzięcia udziału w pozasądowym rozwiązywaniu sporu konsumenckiego Sprzedawca informuje konsumenta poprzez złożenie na trwałym nośniku stosownego oświadczenia. Oświadczenie wydawane jest w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, w której spór nie został rozwiązany.
 4. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie uregulowane są w odrębnych przepisach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, (Dz.U.2016 poz. 1823 z dnia 2016.11.09) oraz w regulacjach wewnętrznych podmiotów właściwych w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotów uprawnionych).
 5. Konsumentom przysługują następujące przykładowe możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami: 
  1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  2. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
   – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.
 7. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
 1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 1. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia dodawane przez Użytkowników.
 3. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczy w transakcjach/umowach zawieranych pomiędzy użytkownikami.
 4. Usługodawca nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Użytkownik będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.
 10. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 11. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie ze Serwisie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej. 
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 
 1. ZMIANY REGULAMINU
 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu ze Serwisu na zasadach dotychczasowych. 
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 1. XVII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: [email protected].