noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Mężczyzna na wózku i dwie kobiety pracujący w biurze

36 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Kto może z nich skorzystać?

REKLAMA
noSlotData

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego wynoszącego 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. To standardowy wymiar urlopu, ale dla pewnej grupy osób istnieje możliwość jego wydłużenia nawet do 36 dni.

Dodatkowy urlop dla osób z niepełnosprawnością

Dodatkowy płatny urlop wynoszący 10 dni roboczych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które są zatrudnione na umowę o pracę. Jest to uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wśród dodatkowych benefitów, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym, wymienia się: krótszy 7-godzinny dzień pracy czy dodatkowe przerwy. Są to również dodatkowe zwolnienia na czas rehabilitacji. 

Kto może skorzystać z dodatkowego urlopu?

Dodatkowe 10 dni urlopu nie przysługuje wszystkim osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby móc z niego skorzystać, należy spełnić kilka warunków:

Stopień niepełnosprawności: Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowy urlop. Nie przysługuje on osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Staż pracy: Pracownik musi przepracować co najmniej jeden rok na umowę o pracę, niezależnie od liczby pracodawców i przerw w zatrudnieniu. Rok liczy się od dnia następującego po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wymiar urlopu: Prawo do 10 dni dodatkowego urlopu przysługuje osobom, które nie przekraczają 26 dni urlopu wypoczynkowego i nie korzystają z innego dodatkowego urlopu na podstawie innych przepisów.

Ile dni urlopu łącznie?

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą mieć zatem prawo do 30 lub 36 dni urlopu w roku. Niższy wymiar dotyczy pracowników, którzy nie przepracowali jeszcze 10 lat. Wyższy wymiar przysługuje osobom, które posiadają już co najmniej 10-letni staż pracy.

Urlop dodatkowy jest objęty takimi samymi zasadami jak standardowy urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok kalendarzowy i są traktowane jako zaległy urlop. Trzeba je wykorzystać maksymalnie do 30 września kolejnego roku.

Turnus rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowe 21 dni urlopu

Osoby z niepełnosprawnością udające się na turnus rehabilitacyjny zlecony przez lekarza mogą uzyskać dodatkowo 21 dni płatnego urlopu. Dotyczy to osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Z turnusu można skorzystać tylko raz w roku. Tyle samo dodatkowych dni wolnych przysługuje w przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.  Należy pamiętać, że nie można łączyć urlopu z tytułu turnusu rehabilitacyjnego lub zwolnień lekarskich z omawianym wcześniej dodatkowym urlopem dla osób niepełnosprawnych. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu w roku może wynosić 21 dni.

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES