Polityka prywatności

§ 1 Wstęp

Niniejsza Polityka (zdefiniowana poniżej) określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru (określonego poniżej) oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez FASHION BIZNES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górna Droga 10/609, 02-495 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539160, o kapitale zakładowym 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP5223022455, numer Regon: 360668940 (zwaną dalej „ADO”), Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.fashionbiznes.pl, oraz politykę plików cookies.

§ 2 Definicje

 1. Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter
 2. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez ADO, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter,
 3. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez ADO na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego ADO informuje Państwa o nowych wydarzeniach,
 4. Polityka” – oznacza niniejszy regulamin
 5. „Umowa Newsletter” – oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a ADO na świadczenie Newsletter

§ 3 Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania z Newsletteru.
 3. ADO świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.
 4. ADO zapewnia funkcjonowanie strony www.annapoplawska.pl w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. W celu korzystania ze strony fashionbiznes.pl niezbędne jest posiadanie przez Państwa:
 6. urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
 7. aktywnej skrzynki e-mail,
 8. przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 9. Obowiązuje Państwa zakaz:
 10. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
 11. korzystania ze Newsletteru w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla ADO oraz innych użytkowników.
 12. ADO informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 13. ADO informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia ADO zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 14. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.

§ 4 Newsletter

 1. Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej:
 3. wypełnić Formularz Newsletter,
 4. zaakceptować Politykę,
 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych przez ADO] w zbiorze Newsletter w celu przesyłania mi informacji handlowych informacji i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fashion Biznes,
 6. wyrazić zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych przez ADO w zbiorze Newsletter w celu przesyłania mi informacji handlowych informacji i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów Fashion Biznes,
 7. wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowych i informacji marketingowych Fashion Biznes za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 8. wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowych i informacji marketingowych partnerów Fashion Biznes za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 9. wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez ADO telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fashion Biznes oraz przedstawiania mi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 10. wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez ADO telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów Fashion Biznes oraz przedstawiania mi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.),
 11. aktywować przycisk „Zapisz”.
 12. Zgoda, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru
 13. Po aktywacji przycisku „Zapisz” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny
 14. Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pomiędzy Państwem, a ADO dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.
 15. Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez unsubskrybowanie z Newslettera.

 

§ 5 Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 9- 17.
 2. ADO zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
 3. Państwa danych kontaktowych,
 4. co stanowi przyczynę reklamacji,
 5. czego się Państwo domagacie
 6. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia przez ADO Państwa reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
 7. ADO rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres e-mail, z którego zostanie złożona reklamacja.

§ 6 Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADO FASHION BIZNES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górna Droga 10/609, 02-495 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539160, o kapitale zakładowym 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223022455, numer Regon: 360668940, adresem e-mail kontakt@fashionbiznes.pl.
 2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Newsletter”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

 

§ 7 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi :
 2. udzielona przez Państwa zgoda (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
 3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), którymi zgodnie z art. 23 ust 4 UODO są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.
 4. Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z newsletteru znajdującego się na stronie internetowej ADO.
 5. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do ADO żądania w tym zakresie na adres fashionbiznes.pl.

 

§ 8 Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód.
 2. W celu wysyłania Państwu Newsletteru (informacji handlowej oraz w celach marketingowych) ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail, imię i nazwisko.
 3. ADO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) i § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.

§ 9 Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10 Uprawnienia

   1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
   2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:
   3. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
   4. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
   5. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
   6. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
   7. Ponadto na Państwa żądanie ADO, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   8. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
   9. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
   10. wniesienia sprzeciwu
   11. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi Danych stosowne żądanie na adres e-mail anna@annapoplawska.pl.

§ 11 Zasady ochrony danych osobowych

    1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    3. ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
    4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora Danych, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 12 Ciasteczka

    1. ADO oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
    2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer strony internetowej prowadzonej przez ADO pod adresem fashionbiznes.pl i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
    3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają ADO określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano już stronę Serwisu (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.
    4. ADO korzysta z wewnętrznych plików cookies.
    5. ADO wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
    6. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony fashionbiznes.pl
    7. statystycznym,
    8. przystosowania strony fashionbiznes.pl do Państwa preferencji
    9. ADO może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
    10. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunię
    11. Możecie Państwo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. ADO wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
    12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki, jednakże wówczas strona internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.
    13. ADO korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie fashionbiznes.pl oraz sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
    14. ADO wykorzystuje w celu reklamy strony internetowej Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
    15. ADO korzysta z serwera, który w celu analizy pracy systemu informatycznego zapisuje automatycznie w logach serwera informacje dotyczące urządzenia, z którego Państwo korzystacie łącząc się ze stroną internetową tj. typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikację zdarzenia.
    16. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym strony internetowej.
    17. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na stronie internetowej oraz występowania w nim błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

§ 13 Zmiany

   1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem fashionbiznes.pl.
   2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.